PRAVIDLÁ

Všetko má svoje pravidlá. Tento server nie je výnimkou!

PRAVIDLÁ

Pravidlá komunitného správania

Pravidlá sa uplatňujú ako na Minecraft server, tak aj na všetky naše služby a Discord!

 1. Ak si nie ste istí, či je niečo v rozpore s pravidlami, opýtajte sa administrátorov!
 2. Vulgarizmus a spam sa netoleruje v hernom chate, na Discorde, Voice Chate, súkromných správach, ani cez dynmapu!
 3. Na serveri je zakázané úmyselné griefovanie a ničenie stavieb, či privlastňovanie a kradnutie vecí, ktoré vám nepatria!
 4. Rezidencie na dynmape ohraničujú územia hráčov (os X a Z) - stavanie, kradnutie a griefovanie nie je povolené ani nad a pod rezidenciou iného hráča, bez jeho povolenia!
 5. Server je mimo spawnu a vyhradených oblastí v režime PVP (player vs. player).
 6. Server ani administrátori nenesú a neriešia následky za stratu XP bodov a itemov pri PVP súboji hráčov!
 7. Každý má právo na svoje súkromie pri hraní!
 8. Rešpektuj administrátorov a ostatných hráčov!
 9. Na serveri je zakázané používať hack klienty a módy na získanie zvýhodnenia nad ostatnými hráčmi! Tak isto je zakázané používať X-ray resource packy a podobne!
 10. Výsmech novým hráčom sa netoleruje. Server je bezpečným prostredím pre každého!
 11. Pri používaní Voice Chat-u si skontroluj nastavenie mikrofónu a nekrič do hry! Tak isto sa Voice Chat nepoužíva ani na púšťanie hudby a zvukových efektov do hry!
 12. Nežiadaj o itemy zadarmo, ani o špeciálne role a podobne!
 13. Je zakázané staviať lag-machines a iné farmy, ktoré by mohli priniesť negatívny dopad na server!
 14. Ak nesúhlasíš so správaním iného hráča, kontaktuj admin team!
 15. Obťažovanie členov admin teamu alebo iných hráčov nie je povolené.
 16. Vydávanie sa za členov admin teamu alebo iných hráčov nie je povolené.
 17. Obchodovanie s akýmikoľvek predmetmi za reálne peniaze alebo inú formu meny je zakázané.
 18. Reklama iných serverov vo verejnom a súkromnom chate je zakázaná!
 19. Nepokúšaj sa používať náš server na účely podvádzania a scammovania iných hráčov!
 20. Akákoľvek hrozba alebo pokus o DOX/DDoS/SWAT iného hráča alebo tohto servera bude mať za následok trvalý ban a možné legálne a právne následky!
 21. Neposielajte žiadne odkazy, ktoré sa dajú považovať za nevhodné alebo škodlivé.
 22. Neposielajte rovnaké správy v rýchlom slede za sebou vo verejnom, ani súkromnom chate!
 23. Vo verejnom a súkromnom chate sú zakázané vulgarizmy, rasizmus a diskriminácia!
 24. Zneužitie chyby, bugu alebo poruchy na serveri na získanie osobnej výhody je zakázané!
 25. Používanie náhradného účtu na obídenie banu či penalizácie odobratím herných práv nie je povolené.
 26. Je zakázané používať alternativne účty na spamovanie chatu, príkazov alebo iných komunikačných metód.
 27. Používanie akejkoľvek formy automatizovaných programov alebo skriptov je zakázané.
 28. Nie je povolené inzerovať nič, čo nesúvisí so serverom.
 29. Na serveri nie je povolené robiť nič, čo sa považuje za nezákonné.
 30. Vo verejnom chate je zakázané posielať odkazy na iné Discord serveri alebo iné platformy!
 31. Diskutovanie o nevhodných veciach vo verejnom chate nie je povolené.
 32. A-Team má právo VETA a teda jeho rozhodnutie nadobúda okamžitú platnosť!

Nedodržiavanie pravidiel komunitného správania

 1. Odobratie určitých herných práv
  Server disponuje dvoma hernými rolami - Trestanec a TrestanecX. Ak sa z hráča stane trestanec, tak to uvidia všetci hráči pred jeho menom v hre/tabe a hráčovi budú chýbať niektoré herné práva a tak nebude môcť používať niektoré príkazy a herné funkcie. Ako TrestanecX hráč nemôže používať ani herný chat!
 2. Dočasné uväznenie hráča v serverovom väzení
  Server disponuje aj väzením. Je to forma uričitého banu, pri ktorom sa síce hráč dostane na server, ale nemôže v princípe nič robiť! Môže ale používať chat - ak hráč nedostane rolu TrestanecX, alebo admin team neudelí hráčovi MUTE (Čítaj body 1 a 3)
 3. Mute
  Pri niektorých porušeniach pravidiel sa administrátori môžu rozhodnúť hráčovi len zakázať používať chat. Zvyšok herných funkcií zostane nedotknutých.
 4. Dočasný ban
  Admin team sa môže rozhodnúť udeliť dočasný ban. Je to posledné varovanie. Po uplynutí dočasného banu sa môže hráč vrátiť späť na server, ale je pravdepodobné, že dostane rolu trestanca. (Čítaj bod 1)
 5. Perma-Ban viazaný na IP adresu a UUID hráča (Ban môže hráč dostať aj na Discord serveri!)
  Ide o najvyšší trest, ktorý hráč môže dostať. Snažíme sa neudeľovať trvalé bany, ale niekedy si to situácia vyžaduje. Na ban sa môže hráč odvolať na našom Discorde v sekcii majnr-general, alebo môže napísať súkromnú správu ktorémukoľvek z administrátorov, alebo priamo majiteľovi. Ak hráč nepodá pádny argument o tom že perma-ban dostal neprávom, alebo bude žobrať o jeho odobranie, perma-ban zrušený nebude. Odvolanie slúži k prevereniu situácie pri možnosti pochybenia admin teamu! - Ak sa admin team rozhodne, môže ti udeliť aj ban/perma-ban na našom Discorde a našej DynMape!